คำสอนและปาฏิหาริย์จากพระแม่กวนอิมกับคนไทย
avatar
L'Chai Chinnapanchara


เรื่องจริงปาฏิหารย์จากพระแม่กับคนไทย+คำสอนพระแม่

 
 
Reply
ศ.

โพธิพัฒน์

 to sunchai, som_o1985, บุญอนันต์, talaymuak, pooh_lion4, chaipong.st, chaipong.tm, me, kaysornnippan, whiteplumeria..
show details 03/08/2010
 
 
 
 
1)รูปนามนั้น คือ ธรรมชาติ ดับใจที่ไปกระทบกับรูปนาม แล้วเกิดราคะ โทษะ โมหะ มันดับที่ใจ ถ้าดับรูป ดับนามของตนเอง ก็กลายเป็น อรูปพรหม ที่อยู่ระหว่าง พรหมชั้นที่ 8 กับชั้นที่ 9 ซึ่งอาภัพอย่างยิ่ง เนื่องเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดไม่ได้..... 
>>
2)พิจารณาร่างกาย ร่างกายนี้ เมื่อตายก็ต้องฝังเข้าฮวงซุ้ย ต้องเผาเข้าเมรุ ร่างกาย เป็นบ่อเกิดแห่งราคะ โทษะ และโมหะ ไม่มีร่างกายไม่มีราคะ โทษะ โมหะ พิจารณาเพียงชั่วครู่ ก็มีความโปร่งเบา และสงบสงัดอย่างน่าอัศจรรย์ 
>>
3)เรา คือ เทพเจ้า ผู้ได้ยินเสียงคร่ำครวญของชาวโลก จึงมีฉายานามว่า"กวนอิม" ชื่อจริงของเรา คือ พระอวโลติเกศวร ท่านจะเรียกเราว่า กวนอิมก็ได้ ฐานะที่แท้จริง คือ พระโพธิสัตว์เจ้า ผู้หวังพระสัมมาสัมโพธิญาณภายหน้า รัศมีกายของเราที่ท่านเห็น(บางคน) นั่นคือ รัศมีกายของพระบรมโพธิสัตว์เจ้า...... 
>>
4)ในรูปของหญิง แต่งองค์คล้ายหญิงชาวจีนในราชสำนัก ที่มีเครื่องประดับ แต่สีขาวผ่องใสนั้น ก้ดูคล้ายชี ผู้เป็นอุบาสิกากระนั้น.....อันรูปกายนี้ และการแต่งองค์แบบนี้ จะเป็นแบบที่ประทับตราตรึงใจแก่ชาวโลกตลอดกาลนานในอนาคต และใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของชาวจีน สำหรับผู้มีบารมีเบื้องต้น จะเกิดศรัทธาในรูปกาย แล้วพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติความดี มีศีล-สมาธิ-ปัญญา เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติธรรม 
>>
5)เราสมัยเมื่อเป็น"พระนางเมี่ยวซัน"ในสมัยนั้น(พระพุทธเจ้ากัสสป) เราได้บำเพ็ญเมตตาบารมี เราจุติเพื่อดับร้อนผ่อนเย็นแก่ชาวโลก ผู้บำเพ็ญบารมีเนื่องด้วยเรา จะเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา ถวายพระบารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รูปกายเดียวที่เกิดเป็นหญิง คือ พระนางเมี่ยวซัน เท่านั้น พระโพธิสัตว์ปกติเป็นชายนอกจากจะอธิษฐานเกิดเป็นเพศหญิงจึงจะเป็นได้ 
>>
>>
6)โดยปกติคนทั่วไปย่อมมีความรักและปรารถนาแต่ความรื่นรมย์ แต่การครองเรือน มิใช่ความสุขที่ถาวร เป็นสิ่งชั่วคราว เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง มีความทุกข์เข้ามาเยือน แปรเปลี่ยนตลอดเวลา จางหายไปได้ง่าย เหมือนหมอกในยามเช้า..... 
>>
7)ข้าแต่พระบิดาผู้บังเกิดเกล้า พระผู้เรืองอำนาจฤทธิไกร ขอได้โปรดฟังลูกสักนิด นานมาแล้ว พระบิดา ได้พระเกียรติยศสูงส่ง โดยยาตราทัพย่ำยีประเทศแล้วประเทศเล่า ทุกแห่งที่ทรงเสด็จเหยียบพระบาท บ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟ ถูกไหม้เป็นจุล โลหิตของผู้ที่ถูกประหารนองพสุธา บรรดาพระราชาเหล่านั้น ผู้แพ้ต้องตกตาย ลูกขาดพ่อ เสียงร่ำร้องทุกข์เวทนาครวญคราง ไม่มีผู้ใดเป็นผู้ชนะหรอก เมื่อเสด็จพ่อถึงวัยชรา ไม่กล้าแข็ง ทั้งร่างกายและปัญญา หากเราต้องพ่ายแพ้ อาจถูกข้าศึกย่ำยีได้ในที่สุด 
>>
>>
>>
8)"เสด็จพ่อเพคะ สงครามวิถีทางแห่งอำนาจเกียรติยศ เป็นบ่อเกิดแห่งความเคียดแค้นชิงชัง สะสมวันรอชดใช้ มีแต่ความพยาบาท อันเป็นไฟคุกรุ่นในอกของผู้แพ้ ความสงบสุขศานติที่แท้จริงไม่มี ขอได้โปรดให้ลูกได้เดินตามวิถีทางของลูก สู่ความสงบเป็นนิรันดร์กาล สู่โลกแห่งพระนิพพาน ที่เป็นอมตะ ไม่มีตายเถิด แม้โลกจะแตกสลาย ลูกก็ไม่ขอเปลี่ยนใจโดยเด็ดขาด" 
>>
9)พระนิพพานที่เราแสวงหา บำเพ็ญเพียรพระเมตตาการุณย์ อันเป็นบารมีที่มุ่งหวังนั้น จะเป็นพลังอำนาจ ช่วยพระบิดาจอมจักรพรรดิ หลุดพ้นบ่วงกรรมแห่งโทสะ โมหะ และทิฏฐิที่มืดได้ 
>>
10)เมื่อเราถูกลงโทษกักขังในวนอุทยานอันกว้างใหญ่ผู้เดียว ยังชีพด้วยผลไม้ที่ตกหล่น รำพึงถึงพุทธบารมี พระเมตตาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ เพ่งภาวนาพระนามของสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบทนำ ต่อจากนั้น ก็ภาวนาเมตตาบารมี จนเป็นฌานสมาบัติ และส่งกระแสจิตแห่งเมตตา ครอบคลุมวนอุทยาน และขยายไปทั่งโลกานุโลก ด้วยอำนาจแห่งเมตตาบารมี บรรดาสรรพสัตว์ผู้บริสุทธิ์ไร้มารยา เกิดมีแต่ความจงรักภักดีต่อเรา ช่วยหาผลหมากรากไม้ ทั้งที่เป็นอาหารและโอสถมาถวายเรา สัตว์ที่เคยขัดข้องเป็นศัตรูกัน กลับมาเป็นมิตรกัน มีแต่ความอบอุ่นสามัคคี..... 
>>
11)ไม่ว่าเราจะเสด็จ ณ ที่ใด นก หนู กา ไก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย น้อยใหญ่ ต่างห้อมล้อมเรา แม้จะไม่รู้ภาษาของกันและกัน แต่ก็เข้าใจกันได้อย่างประหลาด ยามเราเสด็จสำราญพระอิริยาบถ ก็ได้ยินแต่เสียงร้องของหมู่สัตว์ แต่เมื่อเราบำเพ็ญเพียร เดินจงกรม หรือนั่งสมาธิ บรรดาสัตว์ทั้งหลาย แม้จักจั่นเรไร ก็หยุดกรีดเสียง ด้วยเกรงว่าจะทำลายความสงบวิเวก เมื่อเราปฏิบัติกรรมฐานเสร็จในแต่ละครั้ง เราก็แผ่เมตตาไปทุกทิศานุทิศ ครานั้น เราก็ได้ยินเสียงเซ็งแซ่โอดครวญ โหยหวนของมวลมนุษย์ ที่ได่รับทุกขเวทนา บางครั้งพระชลเนตรของเราเอ่อคลอหน่วย ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา พลางรำพึงว่า....."ดูรา....เวไนยสัตว์ทั้งมวล เราได้ยินแล้ว ขออำนาจตะบะบารมี ที่เราเพียรมา จงเป็นพลวปัจจัยให้เธอทั้งมวลคลายทุกข์ลงบ้าง เราปรารถนาให้เธอทั้งหลาย ประสบแต่ความสุข แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก เพราะกรรมที่ไม่ดี ที่พวกเธอได้กระทำมาในอดีต กลับมาสนองพวกเธอเอง งดกรรมชั่วเสียเถิด บำเพ็ญแต่กุศล ไม่เบียดเบียนกัน เป็นต้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด สรรพสัตว์ทั้งหลาย".......แม้แต่เป็นเพียงเรารำพึงอยู่ในใจ แต่ก็ดังก้องทั่วปฐพี บรรดาทวยเทพทั้งหลาย ต่างแซ่ซ้อง สรรเสริญเรา อยากจะปรากฏกายให้เราเห็น และปลอบใจเรา ก็ทำไม่ได้ เพราะอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญเพียร แต่ทุกองค์ ก็ช่วยเหลือเราอย่างลับๆ เพื่อให้เราก้าวหน้าวัฒนาในเมตตาบารมี บรรลุถึงปรมัตถบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้า"......


พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ โปรดให้การช่วยเหลือลูกกตัญญู

ดิฉัน ขอถวายพระพรและขออนุญาตจากพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้าพระองค์เป็นผู้เปี่ยมล้นด้วยกระแสแห่งความรักและความเมตตาที่มีให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างที่สุดไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ดิฉันจะขอเล่าประสพการณ์ชีวิตของผู้ปฎิบัติธรรม ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาละเคารพศรัทธาในพระแม่กวนอิมถ่ายทอดเป็นประสพการณ์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้รับรู้ว่า บุญมีจริงพลังแห่งความดี และพลังแห่งศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง เพียงท่านศรัทธาจริงปฎิบัติจริง ทุกอย่างย่อมคลี่คลาย ร้ายกลายเป็นดีและที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นแน่นอน
และที่สำคัญกว่านั้นจุดประสงค์ของการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนี้เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า บูชามหาเทพ มหาพรหม บรมครูทุกพระองค์บูชาบิดา-มารดา และเทวดาทุกชั้นวิมาน บูชาคุณffice:smarttags" />งามความดี บูชาศีล-บูชาธรรมดังนั้นเมื่อเป็นเจตนาอันบริสุทธิ์เช่นนี้อให้งานเขียนของดิฉันจงสำเร็จประโยชน์ทุกประการเทอญและหากมีสิ่งหนึ่งอันใดผิดพลาดขอให้สิ่งศักดิ์ทั้งหลายได้โปรดให้อภัยและอดโทษแก่ดิฉันด้วยเถิดพร้อมทั้งได้โปรดเมตตาดลจิตดลใจชี้ทางแห่งปัญญาให้เกิดในบัดดลเพื่อถ่ายทอดประสพการณ์บุญให้บรรลุผลแห่งความดีทุกประการเทอญ
โอม มณี เปมา ฮูง โอม มณี เปมา ฮูง โอม มณี เปมา ฮูง / นำโม อามีทอ ฝอ ฮุก
เรื่องที่ 1ความกตัญญู เป็นเลิศที่สุดแห่งการปฎิบัติธรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระภควันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ท่านได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ไปแสดงธรรมให้พระราชมารดาได้รู้ตามในพระธรรมนั้นตามที่เราได้ศึกษามาในพระพุทธศาสนาและมีน้ำพระทัยอันงดงามที่จะไปโปรดแก่พระบิดาและพระญาติ ตลอดจนถึง ครูบาอาจารย์ และปัญจวัคคีทั้ง ๕ ผู้เคยปฎิบัติ อุปถัมถ์เมื่อครั้งยังบำเพ็ญทุกขกริยาอยู่ พระองค์ท่านไม่เคยลืมบุญคุณใครีแต่คิดจะทดแทนบุญคุณนั้นตลอดเวลาด้วยการประกาศพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วให้เขา
เหล่านั้นได้รู้ตามเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบเทียมได้เลยพระองค์ทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยความกตัญญูไว้หลายเรื่อง ดังที่เราพอทราบแล้วส่วนพระประวัติของพระแม่กวนอิมเจ้าพระมหาโพธิสัตว์ผู้ยอมสละแขนทั้งสองและดวงตาทั้งสองของพระองค์เพื่อช่วยชีวิตพระราชบิดาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของพยามัจจุราชโดยไม่เสียดายชีวิตหรือกลัวว่าตนจะต้องกลายเป็นคนพิการแต่อย่างใดจนสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ ในที่สุดนั่นเอง โอม มณี เปมา ฮูงสำหรับบุคคลที่จะกล่าวถึงนี้ขอสงวนนามของเจ้าของเรื่องเพื่อสะดวกในการเผยแพร่ธรรมสืบไป
15 ปี ที่ผ่านมา ณ.บ้านหลังหนึ่งย่าน อำเภอบางเขน กทม. มีสตรีนางหนึ่ง อายุประมาณ30ปีเป็นบุคคลที่ชอบการปฎิบัติธรรมและพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติธรรมให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอโดยเฉพาะการนั่งสมาธิ เธอผู้นี้มีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไรโก้หรู ทางบ้านก็ทำการค้าระดับปานกลางต่เหตุมีอยู่ว่าผู้เป็นบิดาของเธอผู้นี้ได้ไปทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อนำมาทำกิจการบ้านเช่า โดยนำที่ดินไปทำจองนองกับธนาคารและให้บุตร-ธิดาเป็นผู้ค้ำประกัน ได้เงินกู้มาประมาณ ๕,000,000 (ห้าล้านบาท)ผ่อนชำราะ ๕ ปี
เรื่องมันน่าจะดีไม่มีปัญหาแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากที่ผู้เป็นบิดาได้รับการอนุมัติเงินกู้จากธนาคารมาแล้วและพร้อมกับรับเงินก้อนแรกเพื่อนำมาทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเธอผู้นี้ได้สังเกตเห็นบิดาของตนดูไม่มีความสุข ทานข้าวได้น้อยลง นอนไม่ค่อยหลับ (ปกติมักจะนอนพักผ่อนตอนกลางวัน) และตอนกลางคืนตื่นบ่อยกว่าปกติต่ที่เห็นสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในบุคคลิกของผู้เป็น บิดา คือท่าก่ายหน้าผากกับท่าถอนหายใจ เธอเฝ้าดูอยู่ประมาณ ๒ อาทิตย์จึงตัดสินใจคุยกับท่าน ได้รับคำตอบว่า กลุ้มใจ ที่ทำให้ลูกๆ ทุกคนต้องลำบากมาเซ็นคำประกันหนี้ให้พ่อ และเงินกู้ก้อนนี้ก็มากด้วย อีกทั้งไม่เคยทำกิจการบ้านเช่า ไม่รู้ว่าจะดีไม๊กังวลหลายอย่าง (และพอดีช่วงนั้นมีปัญหาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคากับคนงานก่อสร้างเล่นตัว เนื่องจากว่าจ้างรับเหมาเฉพาะค่าแรง)เธอผู้นั้นรู้สึกสงสารบิดามาก เพราะท่านทั้งไม่กินและไม่นอน ดูซูบลงแววตาผู้เป็นพ่อมีความกังวลตลอดเวลา หลังจากนั้น ๓ วัน จึงตัดสินใจว่าตนจะปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งถวายบุญเป็นพุทธบูชาและขอให้บุญกุศลนั้นตอบแทนบิดาของตนให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้โดยเร็วที่สุดเธอได้บอกผู้เป็นบิดา และญาติของเธอว่า ตั้งแต่วันนี้ไป เธอจะปิดวาจา ถือศีล ๘ทานเจนุ่งขาวห่มขาว และสวดมนต์ตลอดค่ำคืน ตั้งแต่ เที่ยงคืนไปยันรุ่งสว่างห้ามผู้ใดรบกวนและขอร้องให้ผู้เป็นพี่สะใภ้ ทำกับข้าวเจให้ทุกวันโดยที่ไม่ให้เหตุผลอย่างใดกับใครทั้งสิ้นยกเว้นผู้เป็นบิดาเพียงผู้เดียวโดยขอร้องว่าไม่ให้บอกใคร“การปฎิบัติธรรมครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไม๊แต่ลูกเชื่อมั่นในความศักดิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อมั่นในความกตัญญูของลูขอให้พ่อเก็บเป็นความลับด้วย
เธอเริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันนั้นโดยเข้าห้องพระจุดธูปอธิฐานจิตตามที่ตั้งใจขอให้พระโปรดประทานความเมตตาให้เกิดหนทางในการปลดหนี้ให้พ่อด้วยเถิดแล้วตนจะทานเจให้ตลอด ๗ วันนี้ พร้อมบำเพ็ญตบะบารมีสวดมนต์ต่อเนื่องไม่หยุดตลอดเวลาในขณะที่เข้าที่ปฎิบัติหน้าพระ จนกว่าเทียนทั้ง ๙เล่มที่ใช้ประกอบการสวดมตน์ในแต่ละคืนจะหมดเล่มโดยไม่ทำให้ดับแต่จะให้เทียนดับเองและจะไม่ลุกจากที่ผ้าปูนั่งเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันใช้เวลาประมาณ ๙ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง ในคืนแรกเธอสวดมนต์บท พาหุง มหากาจนสว่าง ขณะที่พักผ่อนในเช้าวันนั้น เธอรู้สึกเหมือนมีคนมาบอกว่า ให้สวดมนต์บทมหากรุณาธรณีสูตร ของพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ พระแม่รอให้การช่วยเหลืออยู่ครั้งแรกเธอไม่เชื่อและคิดว่าตนไม่ถนัดกับพระคาถาบทนี้ แต่ก็ลองสวดดูและตั้งจิตอธิฐานว่า หากการแสดงกตัญญูกตเวทิตาของลูกนี้สำเร็จสามารถช่วยพ่อของลูกได้ขอให้เทียนอย่าดับเลยแม้แต่เล่มเดียวตลอดทั้ง ๗ วัน ๗ คืน เมื่อเวลาผ่านไปจนวันที่ ๗ มาถึง ในเช้าของวันที่ ๘เธอผู้นั้นก็ยังคงนั้งสมาธิต่อเพื่อแจ้งต่อพระเจ้าว่า ครบ ๗ วันแล้วจะขอพักผ่อนส่วนคืนนี้จะขอเพียงนั่งสมาธิเท่านั้น แต่จิตในจิต เหมือนมีคนมาคุยด้วยว่าเธอจะต้องละเว้นเนื้อสัตว์ไม่นำเนื้อสัตว์มาเป็นอาหาร และหมั่นสวดมนต์ภาวนาปฎิบัติธรรมให้มากขึ้น บริสุทธิ์ขึ้นเธอคิดว่าคงคิดไปเองแต่ก็รับปากไปว่าถ้า


สำเร็จจริงก็จะปฎิบัติให้และขอให้ได้ทรัพย์มากพอที่จะปลดหนี้ให้กับพี่น้องตนด้วยรวม ๖ คน หลังจากนั้น ๓วันมีคนมาขอซื้อที่ดินของพ่อที่พระโขนงซึ่งเป็นที่รกร้างโดยบอกว่ามีคนให้ที่อยู่มาเป็นชายแก่อายุประมาณ ๗๐ ปี ขี่จักรยานสวนทางกับผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อถามว่ามีใครจะขายที่แถวนี้บ้างไม๊ต้องการซื้อไว้ทำโกดังลุงก็หยิบกระดาษเก่าๆ (เก่าจนเหลือง)มีชื่อของเธอผู้นั้นพร้อมที่อยู่ แต่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ และผู้ซื้อก็มาตามที่อยู่จนพบกัน ตกลงซื้อขายภายใน ๑ ชั่วโมงวางมัดจำอย่างไม่ต้องทำใบรับเงินและเทเงินสดภายใน ๗ วันที่กรมที่ดินเป็นอันหมดหนี้ทั้งปวง (คงสงสัยว่าทำไมง่ายจังเพราะเธอเล่าเรื่องของเธอให้ชายผู้นั้นฟัง ทั้งยังบอกด้วยว่าเธอไม่เคยให้ที่อยู่กับใครเลยและชื่อที่อยู่ในกระดาษเป็นชื่อใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมาแต่กระดาษที่เขียนมานั้นก็ไม่ใช่ลายมือเธอกับอายุกระดาษก็คงนานมากแล้วที่สำคัญเธอไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้เป็นบิดาเป็นเจ้าของที่ดินต่างหากเขาผู้นั้นกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นเขาต้องเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่จะได้ที่ดินแปลงนี้ไปเพราะถ้าเป็นจริงเขาคิดว่าลุงคนนั้นคงเป็นเทวดาจำแลงแน่นอน)และหลังจากนั้นอีกไม่นานประมาณไม่ถึงเดือน ก็มีคนมาของซื้อที่อีกแปลงอย่างง่ายดายเทเงินสดทันทีเช่นกัน รวมได้เงินมา ๑๕ ล้านรวมความทั้งหมดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญเพียรและจนกระทั้งได้รับความเมตตาจากพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เจ้าแล้วไม่เกิน๒ เดือนทุกอย่างสัมฤทธิ์ผลอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นกำลังใจให้เธอผู้นั้น เชื่อว่าบุญ-บาป มีจีริง สิ่งศักดิ์-เทพเจ้า-พระโพธิสัตว์มีจริง
นี่เป็นกำลังใจแรกให้แก่บุคคลอื่นๆอีกมากมายที่ยังคลางแคลงสงสัยว่าบุญมีจริงหรือไม่ เทพยดามีจริงหรือไม่ และทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าขอเพียงท่านศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าพระผู้เป็นเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ปฎิบัติธรรม สร้างสั่งสมความดี เพียรงดละเว้นความชั่วเชื่อว่าท่านจะไม่ตกทุกข์ได้ยาก ทุกอย่างจะคลี่คลาย ร้ายกลายเป็นดี (หากมีกระแสกรรมชั่วมากยิ่งต้องเร่งแก้ไข หมั่นสร้างกุศลและความดีให้มากน้นการปฎิบัติ ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นสำคัญ พระเจ้าจึงจะช่วยท่านได้อย่างบริบูรณ์)ขอให้พระรักษาธรรมคุ้มครองทุกท่านที่ได้อ่านบทความนี้ทั่วกัน
โอม มณีเปมา ฮูง โอม มณี เปมา ฮูง โอม มณี เปมา ฮูง / นำโม อามี ทอ ฝอฮุก
บุญกุศลใดที่เกิดจากการเล่าประวัติของเธอผู้นี้และจากการเผยแผ่ธรรมจากเรื่องนีขอน้อมจิตจำนงมุ่งตรงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั่วทั้งแสนโกฎิหมื่นจักรวาลโดยเฉพาะพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่พระองค์พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาอย่างที่สุดพระพุทธเจ้าค่ะและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับทุกดวงจิตวิญญาณและสัพสัตว์ทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องนี้ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
โอม มณี เปมา ฮูง โอม มณี เปมา ฮูงโอม มณี เปมา ฮูง / นำโม อามี ทอ ฝอ ฮุก>บทสวดมนต์พระคาถาพระมหากรุณาธารณีสูตร /ไต่ปุยจิ่ว>
>> 
>> 
>โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว (๓ จบ )
ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้ (๓ จบ)

 นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย  นำมอ ออ ลี เย  ผ่อ ลู กิต ตี ซอ ปอ ลา เย  ผู่ ที สัต ตอ พอ เย  หม่อ ฮอ สัต ตอพอ เย  หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย  งัน  สัต พัน ลา ฮัว อี  ซู ตัน นอ ตัน เซ  นำ มอ สิด กิต ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย  ผ่อ ลู กิต ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ  นำมอ นอ ลา กิน ซี  ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม  สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง  ออ ซีเย็น  สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค  มอ ฮัว เตอ เตา  ตัน จิต ทอ  งัน  ออ พอ ลู ซี  ลู เกีย ตี  เกีย ลอ ตี  อี ซี ลี  หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ  สัต พอ สัต พอ  มอ ลา มอ ลา  มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน  กี ลู กี ลู กิด มง 
>

>ตู ลูตู ลู ฟา เซ เย ตี  หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี  ทอ ลา ทอ ลา  ตี ลี นี  สิด ฮู ลา เย  เจ ลา เจ ลา  มอ มอ ฮัว มอ ลา  หมก ตี ลี  อี ซี อี ซี  สิด นอ สิด นอ  ออลา ซัน ฮู ลา เซ ลี  ฮัว ซอ ฮัว ซัน  ฮู ลา เซ เย  ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา  ฮู ลู ฮูลู ซี ลี  ซอ ลา ซอ ลา  สิด ลี สิด ลี  ซู ลู ซู ลู  ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย  ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย  มี ตี ลี เย  นอ ลา กิน ซี  ตี ลี สิด นี นอ  ผ่อ เย มอนอ  ซอ ผ่อ ฮอ  สิด ถ่อ เย  ซอ ผ่อ ฮอ  หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย ซอ ผ่อ ฮอ  สิด ทอยี อี  สิด พัน ลา เย  ซอ ผ่อ ฮอ  นอ ลา กิน ซี  ซอ ผ่อ ฮอ  มอ ลา นอ ลา ซอผ่อ ฮอ  สิด ลา เซง ออ หมก เค เย  ซอ ผ่อ ฮอ  เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย  ซอ ผ่อฮอ  ปอ ทอ มอ กิต สิต ถ่อ เย  ซอ ผ่อ ฮอ  นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย  ซอ ผ่อ ฮอ มอ พอ ลี เซง กิต ลา เย  ซอ ผ่อ ฮอ  นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย  นำ มอออ ลี เย  ผ่อ ลู กิต ตี  ชอ พัน ลา เย  ซอ ผ่อ ฮอ  งัน สิต ติน ตู  มัน ตอ ลา  ปัด ถ่อ เย ซอ ผ่อ ฮอ>

>> 
>ผลานิสงส์ของการสวดมหากรุณาธารณีสูตร
๑.มีความสุขความเจริญ ๖. ปราศจากอุปสรรคนานาประการ
๒. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ๗.เป็นการเสริมสร้างบารมี
๓. มีอายุยืนยาว ๘. เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
๔.อุดมด้วยสมบัติพัสถาน ๙. แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆ
๕.ตัดวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน๑๐.เมื่อสิ้นอายุขัยจะได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนสุขาวดี>>

- จะนั่งญาน ภาวนา รักษาจิต
ให้ความคิด บริสุทธิ์หลุดโลกหมอง
ความประพฤติ ทั่วไป จงไตร่ตรอง
ให้สอดคล้อง ศีลธรรมประจำใจ.>>
>
 
>พระแม่กวนอิมทรงเมตตาช่วยปลดปล่อยวิญญาณของแม่>
>> 
>> 
>นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในยุคนี้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเหตุเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10 ปีมาแล้ว ณ. บ้านหลังหนึ่งใน จังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรเรานี่เอง มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง มีพี่น้องประมาณ 5 คน ซึ่งบิดา-มารดา ได้เสียชีวิตไปหมดสิ้นแล้ว แต่ละคนขาดความเคารพรักและสามัคคีต่อกันมีแต่แก่งแย่งกันตลอดเวลายิ่งในขณะนั้นเมื่อไม่มีร่มโพธิร่มไทรมาปกปักษ์รักษาเขาทั้งหลายก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ ในกองมรดกและช่วงชิงความเป็นใหญ่ในบ้านหลังนั้น จึงเกิดปัญหาขัดแย้งกันอยู่เสมอจนถึงขั้นแตกหัก ถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องแบ่งทรัพย์สินเป็นเรื่องราวใหญ่โต (ให้น่าอับอายต่อบรรพบุรุษ และต่อวิญญาณของพ่อแม่เป็นยิ่งนักถ้าเขาเหล่านั้นสามารถสัมผัสหรือมองเห็นวิญญาณของท่านได้ คงจะได้เห็นว่าท่านกำลังร้องไห้เสียใจต่อการกระทำของเหล่าบรรดาลูกๆแน่นอน)
วันหนึ่งในขณะที่บุตรสาวคนเล็กของผู้ตายหรืออีกนัยหนึ่งก็คือน้องคนสุดท้องของพี่น้องตระกูลนี้กำลังสนทนากับเพื่อนที่บ้านเพื่อนของเธอก็เกิดเหตุการประหลาดขึ้น อยู่ดีเธอก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัเหมือนควบคุมร่างกายไม่ได้และอยากลงนั่งลงกับพื้น กับทั้งตัวเริ่มโคลงเคลงน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนไป เป็นเสียงเล็กๆ ใส พูดจาช้าๆ เนิบ ดูใจเย็นและมีรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา พร้อมกับมือที่ข้างซ้ายจีบระหว่างนิ้งโป้งกับนิ้วชี้อย่างสวยงามหงายมือขึ้นวางไว้ที่เข่าข้างซ้ายซึ่งในขณะนั้นอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิและมือข้างขวาจีบนิ้วเหมือนข้างซ้ายแต่ตั้งตรงประค


ผู้ตั้งกระทู้ L'Chai Chinnapanchara กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-16 12:32:06 IP : 58.8.191.10


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3419937)
avatar
Swong471@Gmail.com

สาธุครับ ผมก็ศรัทธาองค์พระแม่เช่นเดียวกัน ที่ห้องพระมีรูปท่านครับ น้ำตาเทียนใหลมาเป็นรูปท่านอย่างอัศจรรย์  ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิครับ แต่ท่านได้ลาจากพุทธภูมิแล้วครับ  ท่านจึงสำเร็จพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแล้วครับ  เป็นพระอรหันต์เถรีเรียบร้อยจบกิจ ในพระพุทธศานาขั้นสงสุด ( เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมเองนะครับ ) ผมได้มาจากคำสอนของพระเดชพระคุณพระราชพรหมญาณเถระ หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับ หาอ่านได้  ในปฏิปทาท่านผู้เฒ่าครับ  หรือในพระอริยะเจ้าพูดถึงพระแม่กวนอิม นับว่าองค์พระแม่มีคุณต่อชาวพุทธชาวจีนมากนะครับ เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องเผยแผ่จากบนลงมาล่าง คือพระแม่ท่านเป็นเจ้าหญิง บำเพ็ยเมตตาบารมี เมื่อท่านศรัทธาในพระรัตรตรัย ชาวจีนทุกคนจึงนับถือท่าน หันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามจนปัจจุบัน แต่เสียดายที่ชาวจีนส่วนใหญ่กราบไหว้ขอพร ไม่ได้เอาธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติ เท่านั้นเอง ....ธรรมทานสาธุครับ..เทศกาลกินเจที่จะถึง ในตุลาคมนี้ มาร่วมกันถือศิลกินเจกันนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Swong471@Gmail.com (swong471-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-26 12:08:00 IP : 180.183.169.46


ความคิดเห็นที่ 2 (3427534)
avatar
นอรท

คำสอน พระเเม่กวนอิม พระพุทธเจ้า...ศาสนาอะไรก็ตาม  

---มีเเก่นเหมือนกัน---  ที่จะฝึกฝนตนเองต้องมีศรัทธา  จึงต้องมี สัญลักษ์ เข้าสู่การฝึกธรรมะ ต่างๆ.....ถ้าเอาพระเเม่กวนอิมไปตั้งที่ เเอฟริกา เขาไม่ศรัทธา...ไม่เกิดผล เเต่มาตั้งในถิ่นชาวจีน มีศรัทธา... จึงเกิดการฝึกธรรม......

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นอรท วันที่ตอบ 2015-02-24 00:10:26 IP : 101.109.173.76


ความคิดเห็นที่ 3 (3431383)
avatar
น.ส.ปิ่นนภา ริบแจ่ม

 สาธุ นำ มอ กวน ซีอิม ผู่สัก

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.ปิ่นนภา ริบแจ่ม (pinnapa09313-at-gmail-dot-c0m)วันที่ตอบ 2015-05-28 23:37:15 IP : 171.4.248.209[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.