บทสวดสรภัญญะ(องค์ใดพระสัมพุทธฯ)และคาถาหาหุง8บทคำฉันท์
avatar
พุทธจักร


บทสวดสรภัญญะ(องค์ใดพระสัมพุทธฯ)-คาถาพาหุง8บทคำฉันท์


บทสวดทำนองสรภัญญะ

(บทสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า)

อดีตพระครูสมุห์เอี่ยม วัดอรุณราชวราราม
(ปัจจุบันเป็นเจ้าคุณฯแล้ว)


(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ…………
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ลูกขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ยภาพนั้นนิรันดร ฯ

(กราบ ๆ ๆ )


พระพุทธชัยมงคลคาถา
คาถาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์
(คาถาพาหุง)

พระชัยมงคลคาถาที่ 1

พาหุง สะหัส สะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระนะเส นะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิ ฯ

คำแปล
พญามารเนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขล์ พร้อมด้วยเสนามาร โห่ร้องก้องกึก พระจอมมุนี ทรงได้ชัยชนะด้วยธรรมวิธี มีทานบารมี เป็นต้น ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท- ธวิสุทธศาสดา
ตรัสรู้อนุตรสมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์
๐ ขุนมารสหัสพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง คชะ***มกระเหิมหาญ
๐ แสร้งเสกสราวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุทรนองมา
๐ หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทสุชินราชา
พระปราบพหลพยุหะมา- รเมลืองมลายสูญ
๐ ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์
ทานาทิธรรมวิธิกูล ชนน้อมมโนตาม
๐ ด้วยเดชะสัจวจนา และนมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพลสยาม ชยสิทธิทุกวาร
๐ ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตผลาญ อริแม้นมุนินทร ฯ
(พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 )

พระชัยมงคลคาถาที่ 2

มาราติเรกะมะภิยุช ฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัทธะยักขัง
ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

อาฬวกยักษ์ผู้กระด้าง ปราศจากความอดทน ดุร้าย หยาบช้า รุกรานอย่างทรหดยิ่งกว่ามาร ตลอดราตรี พระจอมมุนี ทรงได้ชัยชนะ ด้วยขันติวิธี ที่ทรงฝึกมาดีแล้ว ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ ถ้วนรัตติอาฬวกยักษ์ มุหะกักขฬากร
โฆราปวาทพระชินวร หฤหรรษ์อหังการ
๐ ยิ่งคราพระองค์ปรมพุทธ อภิยุทธ์ผจญมาร
สัมพุทธโปรดประณุทพาล อริจิตอมิตรคลาย
๐ ทรงไขพระขันติวรธรรม วิธิคัมภิโรบาย
จิตจัณฑยักษ์มุหะมลาย กุธะฟุนละมุนลง
๐ ด้วยเดชชเยศอภิยุท- ธพิสุทธิ์ภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์ประสิทธิ์พลัน

พระชัยมงคลคาถาที่ 3

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจัก กะมะสะนี วะสุทารุณันตัง
เมตตัม พุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

พญาช้าง ชื่อ นาฬาคิรี ตกมัน ดุร้ายยิ่งนัก ประดุจไฟป่า จักราวุธและสายฟ้า พระจอมมุนี ทรงได้ชัยชนะ ด้วยวิธีรดด้วยน้ำ คือ เมตตา ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ นาฬาคิรีพลพิลึก คชะคึกคะนองมัน
คืออัคนีประลยวัน วิยจักรารอน
๐ เริงรุทรประดุจอสนิบาต นฤนาททิฆัมพร
โถมทวนพิถียบทจร พระสุคตเสด็จคลา
๐ ทรงโสรจวรัมพุทกสิญ- จนะรินพระเมตตา
รื่นรส ณ คชหทยา มทะอุณห์ละมุนลง
๐ ด้วยเดชพระเมตติยมฤต อภิสิตภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลวัฒน์จิรัฐกาล ฯ

พระชัยมงคลคาถาที่4

อุกขิตตะขัก คะมะติหัต ถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

โจรองคุลีมาล แสนดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบเงื้อง่า วิ่งไล่พระพุทธองค์ สิ้นระยะทางสามโยชน์ พระจอมมุนี ทรงได้ชัยชนะ ด้วยฤทธานุภาพทางใจ ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ โจรใจฉกาจทระนง กิระองคุลีมาล
ชูขรรค์ถลันถลทะยาน ระยะโยชนาตรี
๐ อุกอำมหิตหทยะมาด จะพิฆาตพระชินสีห์
หากพุทธโกศลวิธี นิยยานการนำ
๐ ด้วยอิทธิสังขตมโน วรโพธิญาณธรรม
พาพ้นอนันตริยกรรม ภยะร้ายสลายลง
๐ ด้วยเดชชเยศมนมยิทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์ประสิทธิ์ผล ฯ

พระชัยมงคลคาถาที่ 5

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะคัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะโสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสาภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

นางจิญจมาณวิกา เอาไม้มาผูกท้องไว้ ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ กล่าวใส่ร้ายพระพุทธองค์ท่ามกลางฝูงชน พระจอมมุนีทรงได้ชัยชนะ ด้วยวิธีสงบระงับพระหฤทัยอันงดงาม ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ ปางจิญจมาปทุฐจิต กละคิดพิรากล
ก้อนกาฐะคาดอุทระตน วิยคัพภินียา
๐ ในกลางนิกรชนประกาศ อปวาทพระสัตถา
มวลสัตบุรุษจะสถิรา วิจิกิจฉ์ก็คิดแคลง
๐ สัมพุทธดุษณิยสันต์ วิยจันทร์จรัสแสง
สันตาธิวาสนแสดง ทุรุบายสลายลง
๐ ด้วยเดชะสันตชยฤทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์พิสิฐา ฯ

พระชัยมงคลคาถาที่ 6

สัจจัง วิหายะ มะติสัจ จะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญา ปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเต ชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

สัจจกนิครนถ์ ผู้ถือตัวว่าฉลาด เป็นนักโต้วาทะชั้นยอด ทิ้งเสียซึ่งสัจจะ เป็นคนมืดบอด
ยิ่งนัก ตั้งใจจะมาโต้วาทะหักล้างพระพุทธองค์พระจอมมุนี ผู้สว่างไสวด้วยปัญญา ทรงได้ชัยชนะด้วยปัญญานั้น ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ เดียรัตถิย์สัจจกนิครนถ์ อธิอนธอันธา
เหิมจิตเพราะทิฏฐิอติมา- นะอนุตรวาที
๐ เสียสัตย์จะทัดพระวรวากย์ ปฏิพากย์พระชินสีห์
เพียงเสาวณิตพระสวนีย์ ก็วิรัติวิวาทา
๐ ปัญญาปทีปชวลิต พระพินิตนิคัณฐา
ฤๅรังสิขัชชุปนกา จะประจัญประภากร
๐ ด้วยเดชชเยศพระนรสีห์ รศมีประภัสสร
สรวมสรรพพิสุทธิ์อนุตรพร ชยฤทธิ์ประสิทธิ์ผล ฯ

พระชัยมงคลคาถาที่ 7

นันโท ปะนันทะ ภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเค นะทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

พญานาค ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก พระจอมมุนี ทรงมีพุทธบัญชาให้พระโมคคัลลาน์พุทธบุตร ไปปราบจนชนะ ด้วยวิธีแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่า ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ นันโทปนันทภุชคิน- ทรหินชาติมนท์
กำแหงแสดงสทิสพล เพราะวิพุธมหิทธิ์ธร
๐ มืดมน ณ บนอนิลบถ ธุมะจดทิฆัมพร
จึงองค์พระผู้อนธิวร วรพุทธฎีกา
๐ พุทโธรสาอธิกฤทธิ์ ทมะทิสนาคา
ฤทธิ์อุปฤทธิทมนา- คนุฤทธิ์พิชิตลง
๐ ด้วยเดชชเยศวรฤทธิ์ อภิสิตภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลภาสิตารมณ์ ฯ

พระชัยมงคลคาถาที่ 8

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเค นะสุทัฏฐะหัตถัง พรัมมัง วิสุทธิ ชุติมิต ธิพะกาภิทานัง
ญาณาคะเทนะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ ฯ

คำแปล

พรหม ชื่อ พกะ สำคัญตนว่า มีความบริสุทธิ์ รุ่งเรือง และมีฤทธิ์ ยึดมั่นในความเห็นผิด ดุจเป็นผู้ที่มีมือถูกอสรพิษขบเอา พระจอมมุนี ทรงได้ชัยชนะ ด้วยใช้ยาวิเศษ คือ ญาณรักษา ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

๐ พรหมมิจฉทิฐิอติมา- นะพกาภิไธยพรหม
หลงความวิสุทธิ์ชุตินิยม และมหิทธินิจจา
๐ มิจฉาเสมือนอสิรพิษ ทฐวิส ณ หัตถา
สมเด็จบรมวรนา- ยกพาธพยาบาร
๐ ทรงมอบมโหสถวิเศษ วรเวชอาธาร
คือองค์อนุตรติญาณ ปริวัฏตรีวง
๐ ด้วยเดชพระญาณวรวิชช์ อภิสิตภิเษกสรง
สรวมพรบวรอนุตรมง- คลฤทธิ์วิศิษฏา ฯ

อานิสงส์ของพระพุทธชัยมงคลคาถา

เอตาปิ พุทธะ ชะยะมัง คะละอัฏฐะคาถา โยวาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตตะวานะเน กะวิวิธา นิจุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเม ยะนะโรสะปันโย ฯ

คำแปล

นรชนใด มีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดนี้เป็นประจำ นรชนนั้น พึงรอดพ้นจากอุปัทวันตรายทั้งหลายได้ บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสุข

๐ ถ้วนอัฐมังคลชยุตม์ วรพุทธคาถา
ผู้ปรีชญาณละอลสา บริกรรมประจำกาล
๐ จักป้องอุปัททรพเหตุ ภยเภทสลายลาญ
จักนีรทุกข์สุขพิศาล ลุวิมุตติวิสุทธิ์แล ฯ

(มะเนาะ ยูเด็น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร้อยกรอง)
แหล่งที่มา พาหุงคำฉันท์ มะเนาะ ยูเด็น ชัย กรุงศรี   [15 Oct 2004 20:43] Viewer [69] Answer[1]    
 


 

  ชัย กรุงศรี    
 15 Oct 2004 20:52 #697805    


แก้ไขคาถาที่บท1 คช***ดาวแดงๆน่ะ เป็นเพราะในwordป้องกันการพิมพ์คำหยาบไว้น่ะครับ.....คช.....ตามด้วยสระเอ-ห.หีบ-สระอี-ไม้โท-ย.ยักษ์-ม.ม้า ครับ มีเด็กๆหลายคนสนใจถามว่าใครแต่ง ผมได้รวบรวมบอกไว้หมดแล้ว บางบทอย่าง.....องค์ใดพระสัมพุทธฯถามกัน100คนจะตอบได้สักคนยังหายากเลยครับ....คิดกันว่าเป็นของโบราณแต่งไว้ก็ว่าสืบต่อๆกันมา จริงๆแล้วท่านมีตัวตนเป็นพระอยู่ในกรุงเทพนี่เองครับ ตอนนี้เป็นเจ้าคุณแล้วครับ ก็เป็นการอนุรักษ์วรรณกรรมธรรมะดีๆเพราะๆไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชมได้รู้จักกันไว้คู่กับเมืองไทยตลอดไปครับ.......
 ผู้ตั้งกระทู้ พุทธจักร :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (363709)
avatar
คนสวยใจดำ คนดำใจfu
หนูคิดว่าการที่ พวกเขา(ทั้งหลาย)ได้จัดกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ  เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคะ(ไม่รู้ว่าหนูบ้าหรือเปล่านะคะ)เพราะหนูชอบการสวดมนต์ และหนูเคยได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมาแล้วด้วย  ได้ที่ 4  ในบรรดาหลาย ร.ร  หนูดีใจมากคะที่กำลังจะได้ไปแข่งอีก  แต่ตอนนี้หนูเจ็บคอจะทำยังไงดีคะ?  และแถมหนูยังต้องเป็นต้นเสียงอีกด้วย ขอบคุณคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนสวยใจดำ คนดำใจfu วันที่ตอบ 2006-01-20 11:57:26 IP : 203.188.60.95


ความคิดเห็นที่ 2 (416495)
avatar
เราสนับสนุนคนคิดดี

ถึงน้องความคิดเห็นที่ 1 พี่คิดว่าการที่น้องชอบสวดมนต์นั้นเป็นเรื่องที่ดี และไม่ได้บ้าเลยแม้แต่น้อย เพราะบทสวดมนต์มีทำนองที่ไพเราะ และการสวดมนต์ก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่น้องจะชอบ  อีกอย่างพี่ก็เห็นมีวัยรุ่นอีกหลายคนที่ชอบ  ดังนั้นพี่จึงสนับสนุนให้น้องทำต่อไปค่ะ  ขอให้น้องหายดีก่อนการแข่งขัน และได้รับรางวัลกลับมาสมความตั้งใจค่ะ (@^_^@)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เราสนับสนุนคนคิดดี วันที่ตอบ 2006-03-14 16:11:12 IP : 202.183.233.27


ความคิดเห็นที่ 3 (1469494)
avatar
ขมิ้น 39
ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้สนุกและเด็กวัยรุ่นสนใจ
ผู้แสดงความคิดเห็น ขมิ้น 39 วันที่ตอบ 2008-06-04 09:05:18 IP : 203.172.199.254


ความคิดเห็นที่ 4 (1495843)
avatar
Philosophy CMU

อนุโมทนาบุญแก่ผู้สร้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Philosophy CMU วันที่ตอบ 2008-06-29 22:36:20 IP : 202.28.27.6


ความคิดเห็นที่ 5 (1517934)
avatar
สำนึกดี สังคมดี ทร.วิทยา

ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นมรดกโลกไม่มีวันสูญสิ้น

 แต่เขาพระวิหารเป็นมรดกโลกที่อาจเสื่อมสูญได้ เพราะคนบางกลุ่มไม่เข้าใจมรดกของโลก

ผู้แสดงความคิดเห็น สำนึกดี สังคมดี ทร.วิทยา วันที่ตอบ 2008-08-01 15:20:35 IP : 118.175.170.56


ความคิดเห็นที่ 6 (1541090)
avatar
หมอฟันออนไลน์
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ผู้ที่เผยแผ่เจริญในธรรม ไ้ด้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุถึงความเป็นอริยะบุคคลนะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น หมอฟันออนไลน์ วันที่ตอบ 2008-10-06 14:31:41 IP : 58.8.134.204


ความคิดเห็นที่ 7 (2939416)
avatar
-
หนูปายแข่งมาได้ที่3คร่า
ผู้แสดงความคิดเห็น - วันที่ตอบ 2009-01-29 19:52:55 IP : 203.155.230.146


ความคิดเห็นที่ 8 (2946317)
avatar
นู๋อั้ม

ดีมากเลยค่ะ

 

อยากให้เอาลงอีกนะคะ

 

นู๋อั้ม  ศุภลักษณ์  นาฏศิลปจันทบุรีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋อั้ม (am_and_kea-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-16 11:37:38 IP : 118.172.242.93


ความคิดเห็นที่ 9 (2946367)
avatar
ชัย แสงทิพย์ 085-1637455,02-5513611

คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลี คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ บทสวดมนต์ พระคาถาต่างๆล้วนเป็นบทกวีทิพย์ทั้งนั้น มีคำคล้องจอง สละสลวย ไพเราะเสนาะโสตเป็นอย่างยิ่ง ผู้คนเราทั่วไปไม่เข้าใจเอง คิดว่าเป็นร้อยแก้ว คำพูดคำสอนธรรมดาๆ แต่ไม่ใช่ครับ เป็นบทกวีธรรมดาๆที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว!!! .....

การสวดมนต์ไม่ว่าจะสวดในใจ สวดออกเสียง สวดเป็นท่วงทำนองสรภัญญะ บทเสภา หรือร้องแต่งเป็นบทเพลงท่วงทำนองต่างๆ เช่น ชินปัญชร พาหุงมหากา บทสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก ไม่ว่าจะสวด จะร้อง ล้วนเป็นสมาธิภาวนาได้บุญกุศลมากมายทั้งนั้น ไม่ใช่บ้าแบบที่คิดไม่ดีกัน ถ้าจะบ้า คนที่ไม่สวดนั่นแหละมีโอกาสบ้ามากกว่าใครๆ เพราะไม่มีที่พึ่งทางใจ ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยว เป็นคนล่องลอยไร้สาระแก่ชีวิต ไม่มีเป้าหมายในชีวิต การไปสวดร้องแข่งขันก็เป็นเรื่องบุญกุศล ใครจะได้มีโอกาสแบบหนูนี้กันสักกี่คนเล่า? บางคนได้โอกาสแสดงละคร แสดงภาพยนต์เป็นพระพุทธเจ้า เป็นอัครสาวก สาวกพระพุทธเจ้า พระฤาษีอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ถือเป็นโอกาสทองที่เราได้รับแล้วละหนูเอ๋ย....อย่าละเลยในการทำความดี ทำบุญกุศล ใครจะคิดอย่างไรช่างเขาเถอะ แต่เรารู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรที่เป็นความดี เป็นบุญกุศลรีบทำเลย ไม่ต้องรีรอ ไม่ต้องไปสนใจความคิดเห็นของคนอื่น ใครว่าก็อย่าไปโกรธเคืองเขา เพราะเขาไม่รู้ อภัยให้เขาเถอะ ถ้าเขารู้เขาจะไม่พูดกล่าวตำหนิติเตียนเราอย่างนั้นแน่ๆ.....เจ็บคอ ผ่ามะนาวจิ้มเกลือป่นกินเข้าไปสักลูกสองลูกเดี๋ยวก็ดีขึ้นหรอกนะ ง่ายจะตายไป.......

บทธรรมกวี-บทกวีทิพย์-บทกวีทิพย์จากนิพพานของผมในชื่อต่างๆ เช่น เนิน นราธร ชัย กรุงศรี ชัย แสงทิพย์ พุทธญาณ แสงทิพย์ ฯลฯ ทั้งในเรื่องปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธในพุทธศาสนา สมถะวิปัสสนากรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 มโนมยิทธิ และแสงทิพย์อริยธรรม ส่วนใหญ่ได้พยายามรวบรวมไว้ใน www.buddhapoem.com ในเมนูหลัก เมนูย่อยต่างๆ และ http://buddhapoem.pantown.com ถ้าหนูๆพี่น้องญาติมิตรชอบ สนใจก็ติดตามค้นหาศึกษาดูเอาเถิด มีมากมายจนจำไม่ได้แล้วว่าเขียนอะไรไปแล้วบ้าง(ทำงานเหล่านี้มา6-7 ปีแล้ว)......

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัย แสงทิพย์ 085-1637455,02-5513611 (ChaiSangthip-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-16 12:59:58 IP : 58.8.232.114


ความคิดเห็นที่ 10 (3010999)
avatar
nattananlnwza@hotmail.com

ขอไห้ทุกคนมีความสุขนะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nattananlnwza@hotmail.com (nattananlnwza-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-31 17:13:51 IP : 118.173.169.0


ความคิดเห็นที่ 11 (3042136)
avatar
เด็กคนหนึ่งซึ้งในพระธรรม

เคยไปแข่งมา ระดับจังหวัด แต่ได้ที่ 2 ดีใจและชอบมากๆ ยังจำได้อยู่เลย ผ่านมาเกือบ 10 กว่าปีแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กคนหนึ่งซึ้งในพระธรรม วันที่ตอบ 2009-07-15 20:36:45 IP : 125.25.40.242


ความคิดเห็นที่ 12 (3091503)
avatar
นุ๊ก

 

ดีมากเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามให้คนชั่วกลับตัวเป็นคนดี

ผู้แสดงความคิดเห็น นุ๊ก วันที่ตอบ 2009-09-18 18:18:40 IP : 117.47.192.141


ความคิดเห็นที่ 13 (3272324)
avatar
บัวใต้น้ำ

ขอบคุณที่เอามาลงน่ะค่ะ อ่านแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมากมาย จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทามกลางสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่ต่างอะไรจากมารทั้งหลายที่เข้ามาคอยบั่นทรชีวิตของเรา ขอเพียงตัวเราทำจิตให้สงบ มุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีและถูกต้องต่อไป ถึงแม้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ มันก็ไม่สำคัญ ขอแค่ใจเรารับรู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็พอ....จะใช้ความสงบความมีสติระงับจิตใจ...ระลึกถึงพระพุทธองค์ และคำสอนของท่านทุกลมหายใจ...การปฏิบัติธรรมคือหนทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริง.......ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านที่เอาบทสวดมนต์นี้มาลง และท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยเทอญ......สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น บัวใต้น้ำ วันที่ตอบ 2010-12-31 17:12:20 IP : 125.25.140.189[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2010 All Rights Reserved.