ความรู้คู่คุณธรรมหรือคุณธรรมนำความรู้!!!
avatar
กัลยาณมิตร


-ความรู้คือ อะไร?

-คุณธรรม คือ อะไร ?

-อะไรใช้มาก มีประโยชน์มาก และสำคัญกว่ากัน ประการใด?

-ความรู้คู่คุณธรรม หรือคุณธรรมนำความรู้ อันไหนดีกว่ากันและแน่นอนกว่ากัน?ผู้ตั้งกระทู้ กัลยาณมิตร :: วันที่ลงประกาศ 2008-04-16 08:24:16 IP : 58.8.156.94


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1431400)
avatar
ศิวาลัย

ความรู้ (Knowledge) นั้น เป็นขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำ ซึ่งอาจจะโดยการนึกได้ มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง ความรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคำจำกัดความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการจำอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี้ การจำได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สำคัญในทางจิตวิทยา และเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ความคิดและความสามารถทางสมองมากขึ้นเป็นลำดับ

คุณธรรม  หมายถึง  คุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจมนุษย์โดยผ่านประสบการณ์จากการได้สัมผัสซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทำทางกาย วาจาและจิตใจของแต่ละบุคคล

(ขออนุญาตนำบทความบางตอนบันทึกของอาจารย์พนม พงศ์ไพบูลย์ ท่านวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างน่าสนใจ)

มีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอว่าระหว่างความรู้กับคุณธรรม    อะไรสำคัญกว่ากันในโลกยุคสื่อสารไร้พรมแดน ข้อมูลหลั่งไหลมาได้จากทั่วทิศ มีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ ข้อมูลบางอย่างก็นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆนำความเสื่อมเสียทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมมาให้   แต่คนเราก็ต้องแสวงหาความรู้   เพราะเชื่อมั่นว่าความรู้คือกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ 
        คนไทยให้ความสำคัญกับการรียน เพื่อให้ได้ความรู้ไม่ยิ่งหย่อนกว่าชนชาติใด ๆ จะเห็นได้จากการที่แย่งกันเข้าเรียนในโรงเรียนหรือในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงกันอยู่ประจำ จนยาก
ที่จะแก้ได้ ทั้งนี้คงเชื่อว่าถ้าบุตรหลานได้เรียนโรงเรียนดัง ๆ แล้วจะได้ความรู้มากกว่าโรงเรียนอื่น คนเรียนเก่งก็ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคม   สมัยหนึ่งถึงกับมีการจัดลำดับคนที่สอบได้คะแนนเป็นลำดับที่เอาไว้   แต่คนเรียนเก่งหลายคนต่อมาก็ประสบความล้มเหลวในชีวิตที่เรียกว่า ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

.....................................

กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้โดยไม่ต้องมีวิชาคุณธรรมให้เรียนเป็นพิเศษ เพราะคุณธรรมที่พึงประสงค์สามารถสร้างให้เกิดได้ ผ่านกระบวน
การปฏิบัติงาน ทั้งงานส่วนบุคคลและการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเรียนรู้ที่ดีจึงควรเป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   ทดลองทำงาน   ฝึกทดลองด้วยตนเอง   ร่วมกับผู้อื่น   ศึกษาค้นคว้า และ
ทดลองปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนข้อมูล  และข้อค้นพบระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือระหว่างผู้เรียน
กับผู้รู้  กระบวนการเหล่านี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนวิชาคุณธรรม   เพราะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เขาต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความอดทน  เสียสละ ความซื่อสัตย์  สุจริต   ต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ  ถ้าเขาได้ทำมาก ๆ ก็จะสานก่อเป็นเจตคติ เป็นความเชื่อ และถ้าเขาปฏิบัติอยู่เสมอก็จะเป็นความเคยชินเป็นสำนึกที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอยู่เสมอ ดังนั้น ที่พระราช-บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า
การศึกษาต้องให้ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา จึงเป็นหลักการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้ และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กัน
------------------------------------

โดยส่วนตัวแล้ว มองว่า ความรู้ในโลกนั้นมีมากมายมหาศาลสุดคณานับจริงๆ แต่ความรู้ที่สำคัญที่สุดคือความรู้ที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อหาทางพ้นจากวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิวาลัย วันที่ตอบ 2008-04-29 21:09:23 IP : 58.8.140.170


ความคิดเห็นที่ 2 (1539194)
avatar
1

full

ผู้แสดงความคิดเห็น 1 วันที่ตอบ 2008-09-30 14:51:28 IP : 118.175.181.22


ความคิดเห็นที่ 3 (3014274)
avatar
นาย อุทัย โสมาลีย์

คุณธรรม  คือ  จิตรใต้สำนึกของแต่ละบุคคลที่แสดงออกด้านพฤติกรรม  ทางอารมณ์ กาย วาจา ใจและก่อให้เกิด ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต เมื่อผู้พบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย อุทัย โสมาลีย์ วันที่ตอบ 2009-06-05 14:36:32 IP : 110.49.131.250


ความคิดเห็นที่ 4 (3094690)
avatar
ผู้อยากรู้

อะไรคัฟ

 

คุพี่

 

55+

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้อยากรู้ (Zzkim501-at-hotmail-dot-cim)วันที่ตอบ 2009-09-22 16:20:38 IP : 125.26.110.163


ความคิดเห็นที่ 5 (3204395)
avatar
ต้อม

อืม .. อ่านแล้วดีจัง    คราหน้าเขียนตั้งกระทู้แบบนี้มาอีกนะคะ และขอบคุณสำหรับความคิดเห็นดีๆ ของคุณศิวาลัยด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้อม วันที่ตอบ 2010-03-12 13:10:38 IP : 61.7.173.54


ความคิดเห็นที่ 6 (3419530)
avatar
เปิ้ล

 ดีทั้งสองค่ะเพราะถ้าคนเราไม่มีคุณธรรมงานทุกอย่างก็ไม่สำเร็จค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ล วันที่ตอบ 2014-08-16 16:13:45 IP : 49.230.182.221[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.